Vedtægter

Vedtægter

Navn & hjemsted.
§ 1.
Foreningens navn er Højby Seniorforening.
Foreningens hjemsted er Højby i Odense Kommune.

Formål.
§ 2.
Foreningens formål er at arrangere sport, idræt, udflugter, foredrag, motion og socialt samvær, som medlemmerne ønsker.

Foreningens medlemmer.
§ 3.
Som medlem kan optages enhver, der kan gå ind for foreningens formål, og som er fyldt 60 år. 

Generalforsamling
§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel i foreningens kvartalsprogram.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og 1 suppleant.
  8. Eventuelt

§ 5.
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet affremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Skriftlig afstemning skal gennemføres, blot et medlem ønsker det.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller efter mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter at den skriftlige anmodning er indkommet.

Bestyrelse.
§ 6.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen bestående af 5 personer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant.
Valg til bestyrelse og revisor er gældende for 2 år. Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant er gældende for 1 år.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Valgbar er enhver, og stemmeret har enhver, som har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender anmodning herom.
Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsens opgaver.
§ 7.
Bestyrelsens opgave er at fremme foreningens formål samt varetage almindeligt bestyrelsesarbejde, herunder føring af foreningens regnskab under ansvar for generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i anerkendt pengeinstitut.

Formand, kasserer og næstformand tegner foreningen udadtil og i økonomiske forhold.

Kassereren fremlægger på bestyrelsesmøderne dokumentation for bankindestående samt kassebeholdning.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Foreningens ophævelse.
§ 8.
Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
§ 9.
Ved eventuel ophævelse af foreningen tilfalder aktiverne Højby Skytte- og Gymnastikforening.

Vedtægtsændringer for Højby Seniorforening er forelagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2013.

Formand Lene Persson Næstformand Ruth Petersen